Szövegértés:

A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb válaszokat adni, választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket tanár német kispest kifejezni, megértési, kifejezési problémák esetén segítséget kérni, beszélgetésben részt venni, társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejezni, gondolatait megfelelő logikai német tanulás onlinesorrendben, választékosán előadni:

Olvasott szöveg értése:

kb. 250 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni,

kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni,

ebben a fontos információi megérteni és a specifikus információt azonosítani, kb. 250 szavas köznyelvi szöveg felépítését megérteni, egyszerű/egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényegét megérteni, annak tartalmát anyanyelven vagy a orosz tanár 20. ker célnyelven összefoglalni:

Íráskészség:

A tanuló legyen képes kb. 200 szavas, tényszerű információt közlő, néhány bekezdésből álló szöveget írni, gondolatait, érzelmeit változatos kifejezésekkel és logikusan felépített, rendezett szövegben megfogalmazni, különböző szövegfajtákat létrehozni, változatos közlésformákat használni.

Az 'A' változatot főként olyan középiskoláknak ajánljuk, ahol lehetőség van a gyorsabb tempójú haladásra. A 'B' változat a 'Schrittweise' sorozat felépítését követi, ezt a sorozatot különösen azoknak javasoljuk, akik apróbb lépésekben szeretnek haladni, és akiknek több gyakorlásra van szükségük. Reméljük, hogy ezzel az anyaggal segítséget nyújtunk iskolájuk kerettantervhez igazodó helyi tantervének elkészítéséhez.

Abban a reményben adom kezükbe könyvemet, hogy teljes sikert arat majd nyelvtanítói módszerem, amellyel a német nyelv tanulását Önöknek megkönnyíteni és élvezetessé tenni szeretném.

pic

Tekintsék tehát könyvemet barátjuknak, tartsák egy oly tanácsadó szócsövének, aki jól ismeri mindazokat a nehézségeket, amelyekkel Önöknek meg kell küzdeniök. Örömmel és céltudatosan fogjanak hozzá az anyag átdolgozásához! Ne féljenek a nyelvtől és vessék egy-szer s mindenkorra sutba azt az aggodalmat, hogy egy nyelvet megtanulni nem lehet! Értsék meg, hogy a német nem nehéz nyelv! Éppúgy elsajátítható, mint akármelyik más világnyelv!

Tegyék fel magukban minden nap erős akarattal, hogy fáradságot nem ismerve fognak dolgozni ismereteik megszerzéséért s hogy ezt a német nyelvkönyvet igazi alapossággal és pontossággal fogják áttanulmányozni! Csak az kerülhet ki győztesen a harcból, akinek ön-bizalma van és aki meg tud szabadulni attól a kényszerképzettől, hogy ő a nyelvtanulásban a közepesnél kisebb képességekkel rendelkezik.

Minden kezdet nehéz, de ami ma leküzdhetetlennek látszik, az holnap könnyebb lesz, ha kitartással dolgoznak. Ez lebegjen mindig szemük előtt, ha netán olykor csüggednének.

Azért, kedves olvasóim, jó kedvvel előre! Erős elhatározásuk az legyen: addig nem nyugszom, amíg németül meg nem tanulok, önmagam előtt be akarom bizonyítani, hogy bennem igenis képesség szunnyadozik, csak eddig nem használtam ki.

Rendszer nélkül ne tanulják a német nyelvet! Szokjanak az első pillanattól kezdve céltudatos rendszerhez! A rendszer nélküli botorkálás egy idegen nyelv területén eredményre nem vezet.

Önöknek oly mélyre nyúló alapra van szükségük, amelyre építeni lehet. online ungarisch privatunterricht Ezért legyenek alaposak! Tanuljanak lassan és türelemmel! Mesterek nem pottyannak az égből.

Ne hagyjanak ki egyetlen részletet sem a könyvből, még ha jelentéktelennek is tartanák. Jegyezzék meg jól: egy nyelv tanulásának kezdő fokán semmi olyan nincs, ami később fontos ne volna! Tehát tudatosan, lépésről lépésre haladjanak előre még akkor is, ha olyasmit találnának e könyvben, amit már ismernek vagy tudnak. Az ily ismert részletek csak erősíteni fogják önbizalmukat!

Kezdjék el hát — még a haladók is — az első oldalon a bevezetéssel, amely néhány mondatban fontos felvilágosításokat ad a német kiejtésről és helyesírásról.

A könyvben megadott példákat mindig egészítsék kí saját maguk alkotta példákkal. Fejlesszék így saját nyelvérzéküket azzal, hogy szókincsüket a megtanult anyag felhasználásával mindjárt kezdettől fogva gyarapítják l

Sohase tévesszék szem elől, hogy a német nyelv élő nyelv, amelyet át kell hogy online orosz tanítás éljenek!

Most pedig néhány szót könyvem beosztásáról.

Minden lecke a következő részekből áll:

a)  nyelvtani rész praktikus példákkal és fontos szabályokká!, amelyeket a szöveg szélén számokkal jelöltem folytatólagosan;

b)  olvasási gyakorlatok („Leseübungen"), amelyeket mondatokból vagy Összefüggő olvasmányokból állítottam össze  (ehhez fűztem több helyen a közmondásokat vagy az úgynevezett „Vidám sarkot" [„Fröhliche Ecke"] rövid vidám anekdotákból);

Projekttage (Syn. Projektwoche), die

Ein oder zwei Wochen, in denen die Schüler, Lehrer ungarischkurs 19. bezirk und Eltern eines Jahrgangs oder einer ganzen Schule ein Projekt zu einem bestimmten Thema durchführen.

Realschule, die

Eine Schulart, die an die Grundschule oder an die Orientierungsstufe anschließt und bis zur 10. Klasse geht. Danach kann man entweder eine ungarischkurs 10. bezirk Berufsausbildung machen, oder an ein Gymnasium oder eine Fachoberschule wechseln und sich auf das Abitur oder die Fachhochschulreife vorbereiten.

Referendariat, das

Der praktische Teil des Lehrarntstudiums, der zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen (^Lehramtsprüfung) liegt.

Reformpädagogik, die

Sammelbegriff für alle Ideen und Ansätze, die die traditionelle Schulform ändern wollen (z. B. Freinet-Pädagogik, Montessori-Pädagogik, Waldorfschulen). In den staatlichen Schulen wirken sich die Reformansätze durch die Einführung von Morgenkreis, Projekttage aus.

Rektor, der

Öffentíiche Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen werden von einem Rektor geleitet, im Unterschied zu den Gymnasien und Berufsschulen, deren Leiter ein Direktor ist. Der Rektor ist zugleich Lehrer an seiner Schule. Er führt und verwaltet die Schule, hat in der Lehrerkonferenz den Vorsitz und vertritt die Schule nach außen.

Sachunterricht, der

Zentrales Schulfach der Grundschule (neben Deutsch und Mathematik). Ende der sechziger Jahre löste der Sachunterricht den Heimatunterricht ab, hieß aber in einigen Bundesländern auch Sachkunde, Heimat- und Sachunterricht oder Heimat- und Sachkunde. lm Sachunterricht lernen die Kinder naturwissenschaftliche Phänomene aus ihrer nächsten Umgebung kennen. Gleichzeitig wird ihnen auch der Blick auf Europa und die Welt geöffnet.

SchiLf

SchiLf ist die Abkürzung für Schulinterne Lehrerfortbildung.Schulinterne Veranstaltungen umfassen u. a. Angebote zu fachlichen, didaktischen und methodischen, erzieherischen und organisatorischen Fragen, sowie zur Evaluation von Schulprogrammen und der Arbeit in Schule und Unterricht. Dabei wird das Verständnis der Lehrkräfte für eine gemeinsam getragene Schulentwicklung und für die Entwicklung und Sicherung der Qualität schulischer Arbeit gefordert. Unterstützt wird die schulinterne Fortbildung durch die Vergabe von Projektmitteln für Lehrerfortbildung.

lehrer tanar BACK