Mindkét fentebb vázolt esetben gyakran előfordul, hogy a dokumentumkészítő alkalmazásból történő konvertálás során a mértékegységek, szimbólumok un. „lag”–ek formájában kerülnek a forrásszövegbe, amelyeket önmagukban átírni nem lehet, azért átváltáskor marad a törlés, ami a dokumentumstruktúra ellenőrzésekor számolatlanul eredményezhet hibaüzenetet.

További hasonló nehézség adódhat abból, ha pl. táblázatos vagy felsorolásszerű formában szerepelnek műszaki jellemzők, és az azokhoz tartozó értékek, mértékegységek, ilyenkor ugyanis a fordítóeszköz a számot tartalmazó cellákat akár teljesen figyelmen kívül is hagyhatja, így ezeket utólagos szerkesztéssel lehet csak a célnyelvben elfogadott mértékegységekre átváltani, illetve a szükségtelen részeket törölni. Erre adott esetben a fordítónak technikai lehetősége nincs is, így a megbízó figyelmét – amennyiben ez számára előre nem volt ismert – a föntebb vázolt esetekben mindenképpen fel kell hívni arra, hogy hivatalos német fordítás a dokumentum vég­legesre szerkesztése közben feltétlenül foganatosítsa a szükséges javításokat.

A szabványok esetében a magányosan dolgozó fordítónak van a legnehezebb dolga, bár az manapság már igen ritka, hogy a megbízó teljesen magára hagyja a fordítót a felelősséggel, és egy véglegesen letisztázott munkát vár vissza. A csapatban dolgozó fordítónak pedig megvan az a könnyebbsége, hogy kérdést intézhet a projektvezetőhöz vagy – ha ki van jelölve – a nyelvi vezetőhöz. Konzultációra tehát rendszerint van lehetőség, így a forrásszövegben hivatkozott előírások, szabványok, tanúsítványok magyar megfelelőjét az ügyféltől be lehet szerezni, illetve a megbízók, tisztában léve a szabványok megfeleltetésének nehézségével, legtöbbször saját szak­emberükkel intéztetik a dokumentum ilyetén rendbetételét (például úgy, hogy akár előre kigyűjtik a szükséges információt, és egy szószedethez hasonlóan a fordítói csa­pat rendelkezésére bocsátják). Amennyiben ez nem történik meg automatikusan, feltétlenül ajánlott a megbízóval egyeztetést folytatni a szabványokra, előírásokra történő hivatkozások kezelését illetően. Ezen túl manapság már sokat segíthet, hogy az Európai Unió bővülésével az egyes tagállamokban mind több és több egységes jog­szabály, törvény, előírás van érvényben, tehát gyakran ezek egy az egyben átemelhetők a célnyelvi verzióba.

Jellemző hibák elkerülése, nehézségek áthidalása

Tükörfordítás

Igen gyakran a fordítók a „legkisebb ellenállás” irányába mozdulva gondolkodás nélkül készek a tükörfordításra, ami azonban a célnyelvben nehezen érthető, az érintett al­katrész, funkció, alrendszer lényegének megragadását egyáltalán nem segítő megoldá­sokhoz vezet. Néhány jellemző példa:

Supplemental Restraint System = kiegészítő visszatartó rendszer helyett kiegészítő utasvédelmi rendszer (lényegében nem más, mint a légzsák)

pic

Vehicle Stability Assist = Jármű Stabilitás Támogatás helyett menetstabilizáló rendszer. Amint ebben a példában látható, a hibákat halmozni is lehet, az értelmező fordítás helyetti tükörfordítás mellett a felesleges nagybetűzés angol gazdasági fordítás ár ft is megjelenik (erről bővebben később).

Control: Sokan, sokszor ellenőrzésként fordítják, holott korántsem lehet ennyivel elintéz­ni. Számos esetben szabályozást, vezérlést jelent inkább, sőt, például a Stability Control System kifejezés korrekt fordítása stabilitás ellenőrzési rendszer helyett menetstabilizáló rendszer. (Amint látható, itt nemcsak az ellenőrzés, de a szabályozás, vezérlés szavak egyike sem volna megfelelő, ezért kell értelem szerinti fordítást adni tükörfordítás német magyar fordítás hivatalos helyett.)

Érdemes megfigyelni a Control szó többes számú használatára (azaz Controls), az ese­tek túlnyomó részében nem az ellenőrzés, szabályozás, vezérlés elvont fogalmától, hanem kézzel fogható kezelőszervektől van szó (pl. Heating Controls = a fűtés kezelőszervei). Egyébként a vizsgálatszerű ellenőrzésre angolul a check (bizonyos környezetben az inspect) szó a használatos translation hungarian rates ft eur.

Könnyen félreértelmezhető, félrefordítható kifejezések („false friends”)

Ilyen kifejezések nemcsak műszaki fordításokban fordulhatnak elő, minden magára valamit is adó fordítónak „résen kell lennie”, nehogy a „hamis barátok” csapdájába essen. Kevésbé tapasztalt fordító könnyen hungarian english translator kerülhet olyan helyzetbe, ahol adott kifejezést más környezetből származóval rokonit, vagy azt feltételezi, hogy az könnyűszerrel visszaadható a célnyelvben is létező, hasonló hangzású, elgondolása szerint megegyező értelmű szóval.

Continuity = folytonosság, kontinuitás (sic!) helyett villamos kapcsolat vagy elektromos vezetés.

Condenser = kondenzátor helyett hőcserélő english hungarian videotranslation (a kondenzátor elektromos alkatrész – angolul capacitor –, teljesen más a funkciója, a condenser pl. a légkondicionáló része).

Radiator = radiátor helyett hűtő (a radiátor fűtésre használatos, a hűtő pedig hűtésre; a radiátor mint fűtőtest angol megfelelője heater core).

Connecting Rod = összekötő– vagy összekapcsoló rúd helyett hajtókar (előbbiek inkább a futómű részeként fordulhatnak elő, míg utóbbi a motor kulcsfontosságú alko­tórésze).

Rocker Arm: Volt fordító, aki ezt fordította hajtókarnak (valószínűleg az arm szó ve­zette félre), pedig ez helyesen szelephimba.

Mozaikszavak

Járműipari fordításoknál magyar angol fordítás ár ft tucatszám találkozhatunk rövidítésekkel, mozaikszavakkal. A mozaikszavak nagy többsége nem fordítandó, rendszerint a dokumentum elején szerepel egy jegyzék, ahol a teljes hosszában kiírt verzió megtalálható. Ezen mozaik­szavak jelentős része egyébként iparágon belül általánosan elfogadott és meghonoso­dott szakkifejezés (pl. IAT: Intake Air Temperature, MAF; Mass Air Flow), tehát bármely gyártó dokumentációjában előfordulhat, más része gyártóspecifikus (pl. a menetstabilizáló rendszer lehet Vehicle Stability Assist, Stability Management System, Stability Control System, Vehicle Dynamics Control stb.). A mozaikszavak egy része a laikusok számára is ismert rendszereket takar (ABS, ESP), más része fordítóiroda pestimre a szakemberek számára mond csak valamit, ők azonban az angolból eredő mozaikszavak alapján is tudják, miről van szó (lásd fentebb az IAT és MAF kifejezést).

Az idegen kifejezést rövidítő mozaikszavaknál a toldalékolás problémájával találkozha­tunk leggyakrabban, így például az ECTS–vel helyett az ECTS–sel megoldás volna kívánatos. (Itt persze tudni kell, hogy az ETCS nem más, mint Electronic Traction Control System, tehát nem három–, hanem négybetűs mozaikszó, nem e–té–csé, hanem e–té–cé–es.)

A toldalékolásnál egyébként előfordulhat ingadozás, amikor is bizonyos segédrend­szerek mozaikszavánál inkább az angol kiejtésű változat látszik meghonosodni, ebbe a tendenciába nem kell feltétlenül belenyugodni, tehát az ABS mozaikszót á–bé–esz, ehhez igazodó toldalékolt változatát ABS–szel helyett lehet nyugodtan a–bé–es formában, toldalékolt változatát pedig ABS–sel formában használni (hasonlóak még: ESP – gyakran í–esz–pí, GPS – rendszerint dzsí–pí–esz formában használatos, pedig az e–es–pé és a gé–pé–es formával sincs semmi baj, tökéletesen illeszkedik a magyar nyelvbe mindkettő).

Számozás

Nyilvánvalóan ismert, hogy idegen nyelvű – így az angolul íródott – dokumentumok­ban a sorrendiség, sorszám jelölése eltér a magyarban alkalmazottól. Erre a fordítás­ban kifejezetten figyelni kell, hivatalos német fordítás xviii. kerület ugyanis az egyik legbosszantóbb hanyagság, amikor azt kell olvasnunk egy magyar nyelvű szövegben, hogy Oldal 32, Ábra 1, Fejezet 4.1 stb. Ehhez járulhat még, hogy a fordítók sokszor nem ismerik fel, hogy a # az angolban közkeletűen használatos a number szó helyettesítésére, ezáltal pedig sorrendiség kife­jezésére, ezért az előbbi példát láthatjuk akár Oldal #32, Ábra #1 formában is, ami, ha lehet, még rosszabb. Helyesen természetesen 32. oldal, 1. ábra, 4.1. fejezet stb. Amint a példákból is látszik, magyarul a sorszámozott szavak kisbetűvel írandók.

fordítástámogató eszköz használatakor előfordulhat, hogy a szám a szegmentálási beállítások miatt kimarad a szegmensből, így elvileg lehetetlenné válik a korrekt fordítás. Ekkor német szövegíró meg kell próbálni a szegmenst kiterjeszteni, a szegmentálási beál­lításokat megváltoztatni, végső esetben fel kell hívni erre az ügyfél figyelmét (a kiadványszerkesztő ezeket a javításokat rendszerint – némi plusz időráfordítás mel­lett – gond nélkül foganatosítani tudja).

Soll ein Text fremd klingen, liegt es eigentlich sehr nahe, Teile davon in der Originalsprache zu belassen. Das war in England zur Zeit der Romantik gängige Praxis. In der frühesten Übersetzung des heute im Englischen als Dangerous Liaisons bekannten Romans zum Beispiel sprechen die Figuren einander mit vollem Titel auf Französisch (als monsieur le xicomie, madame Japresidente) an und verwenden alltagssprachliche Ausdrücke wie allez!, parbleu! und ma foi! in Sätzen beglaubigte ungarisch übersetzung budapest, die ansonsten ins Englische übersetzt sind.4 Ebenso behält heute in Übersetzungen der Romane von

Fred Vargas die Hauptfigur, Jean-Baptiste Adamsberg, ihren französischen Rang eines commissaire, der einen Schwarm von brigadiers unter sich hat, mit denen er aber Englisch spricht.5 Nach derselben Logik selektiver Fremdartigkeit sprechen deutsche Offiziere in den meisten Hollywoodfilmen über den Zweiten Weltkrieg ein natürliches Englisch, gespickt mit deutschen Einsprengseln wie jawohl, Gott juristische übersetzung ungarisch budapest im Himmel und Heil Hitler.

Das Verfahren lässt sich noch weiter ausbauen, in der Unterhaltungsliteratur und sogar bei Klassikern. Die italienische Fassung von Singin* in the Rain vollbringt bei der Übersetzung geistreicher Plappereien zwar wahre Wunder übersetzung ungarisch preise der Lippensynchronisation, behält für den Soundtrack des Titelsongs aber die englische Originalsprache bei. Eine berühmte moderne Inszenierung des König Lear auf Chinesisch lässt Cordelia die Zeilen Shakespeares sprechen - sie sagt ihrem Vater die Wahrheit in der Sprache, die sie wirklich spricht.0

Meist jedoch simulieren Übersetzungen den fremden Klang fremdsprachiger Werke lediglich. Die Aufgabe, so zu schreiben, dass es für Sprecher anderer Sprachen wie Englisch klingt, lässt sich sogar so lösen, dass man überhaupt nicht Englisch schreibt.

Englisch wird weltweit in Popsongs, Fernsehübertragungen und so weiter von Millionen von Menschen ungarisch deutsch fachübersetzer budapest gehört, die aber nicht genau verstehen, wovon die Lieder, Jingles und Berichte handeln. Folglich gibt es sehr viele Menschen, die Englisch an seiner Phonologie erkennen - an den bei Englisch hörbaren Lauten ohne aber mit dem englischen Wortschatz oder der Grammatik vertraut zu sein. Vor etwa 40 Jahren trat ein italienischer Rockstar mit einer Nummer auf, hiteles angol fordítás pestimre in der er sich als Englischlehrer ausgab und seiner Klasse vorführte, dass man kein Wort verstehen muss, um trotzdem zu wissen, wie Englisch klingt. Adriano Celentanos Prisencolinensinainciusol olrait, auf eine eingängige Melodie gesungen, ist eine witzige und überraschende Nachahmung englischer Laute - ohne aber Englisch zu sein.Anglo-Kauderwelsch«, in Textform übertragen, kann den englischen Sprachklang aber nur vertreten, wenn Übersetzung Ungarisch man den Text nach den Regeln für die Aussprache von websiteübersetzung ungarisch italienischer Schrift (laut oder still für sich im Kopf) spricht. Prisencolinensinainciusol ol rait, das man auf vielen heute erreichbaren Websites findet - in manchen Fällen sogar in einer von mehreren möglichen Transkriptionen —, ist eine für das Italienische spezifische Fiktion des Fremden.

In gleicher Weise kann man Kauderwelsch produzieren, das für englische Ohren fremd klingt. Ein berühmtes Beispiel ist der von Charlie Chaplin in Moderne Zeiten (1936) gesungene Song. Nachdem er einen Job als singender Kellner gefunden hat, steht der Pechvogel gerade in dem Moment auf der Tanzfläche des Restaurants, als die Band einen Schlager aus dem französischen Variete, Je cherche apres litine, heraushaut, dessen Text er aber nicht kennt. Chaplin tanzt, gestikuliert, schaut verdutzt. ungarisch übersetzungsbüro 10. bezirk Paillette Goddard, die in einem Nebenraum steht, spricht ihm stumm Mut zu:Sing! Never Mind the Words!« Der Zwischentitel bestätigt, was wir ihr an den Lippen abgelesen haben: Sing! Egal was!

Nun hebt Chaplin in einem generischen Einwanderer-Romanisch zu einem Liedchen an, das für englische Muttersprachler nur wie folgt wiedergegeben werden kann: deutsch ungarisch übersetzung forint

Se bella giu satore Je notre so cafore Je notre si cavore Je la tu la ti la toi

La spinash o la bouchon Cigaretto Portabello Si rakish spaghaletto Ti la tu la ti la toi

Senora pilasina Voulez-vous le taximeter? Le zionta su la sita Tu la tu la tu la oi

BACK 2 | 3 | 4 | 5